prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik

prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik
Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik ukończył studia na kierunku technologia chemiczna na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej w 1996 r. i został zatrudniony na stanowisku asystenta w Zakładzie Inżynierii i Chemii Środowiska na Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Rzeszowskiej, gdzie pracuje nieprzerwanie do dzisiaj. W styczniu 2003 r. uzyskał stopień naukowy doktora w dyscyplinie inżynieria środowiska na podstawie rozprawy doktorskiej pt. Wpływ wybranych czynników na retencję azotu w zbiornikach zaporowych na Wydziale Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska uzyskał decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej w 2009 r.
Działalność naukowo-badawcza prof. Piotra Koszelnika skupia się wokół zagadnień związanych z ochroną środowiska wodnego przed zanieczyszczeniami antropogenicznymi w tym zanieczyszczeniami nowej generacji (emerging pollutants) oraz wykorzystaniem analizy stabilnych izotopów do interpretacji przyczyn i kierunków zmian jakości środowiska. Jego praca doktorska oraz habilitacyjna dotyczyły problematyki ochrony przed eutrofizacją wód zbiorników zaporowych w tym zbiornika Solina.

Na Politechnice Rzeszowskiej pełnił wiele funkcji. W latach 2012-2019 r. przez dwie kadencje był dziekanem Wydziału Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury. Był i jest członkiem Senatu oraz komisji senackich Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2010-2020 kierował Zakładem Inżynierii i Chemii Środowiska. 17 kwietnia 2020 r. został wybrany na rektora Politechniki Rzeszowskiej na kadencję 2020–2024.
Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik jest zaangażowany w rozwój i kształcenie kadry na różnych poziomach jako: kierownik w trzech oraz wykonawca w dziewięciu projektach badawczych finansowanych z KBN/MNiSW/NCN w zakresie nauk podstawowych, promotor w dwóch obronionych przewodach doktorskich (obydwa obronione z wyróżnieniem), promotor dwóch wszczętych przewodów doktorskich, recenzent w sześciu przewodach doktorskich i jedenastu postępowaniach habilitacyjnych, członek komisji habilitacyjnej w dwóch postępowaniach habilitacyjnych.

Ma doświadczenie we współpracy z przemysłem i otoczeniem społeczno-gospodarczym. Kierował m.in. zadaniami w projektach finansowanych przez i w ramach NCBiR/POIR, w których liderami były jednostki przemysłowe. Odbył staż przemysłowy w Tarnobrzeskich Wodociągach Sp. z o.o. zakończony wdrożeniem technologii. Ponadto wykonał ponad 50 prac na zlecenie, ekspertyz, opinii, w tym o innowacyjności. Jest autorem jednego patentu, trzech monografii naukowych i ponad 180 publikacji w czasopismach i materiałach recenzowanych.

Prof. dr hab. inż. Piotr Koszelnik jest członkiem kilku organizacji: Komitetu Inżynierii Środowiska PAN (trzy kadencje), od 2020 r. pełni funkcję wiceprzewodniczącego;, Wojewódzkiej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, oraz organizacji branżowych: Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych, Polskiego Towarzystwa Limnologicznego i Rady Naukowo-Programowej Stowarzyszenia EKOSKOP.

Za swą działalność naukową i organizacyjną został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz

dr hab. inż. Dominik Strzałka, prof. PRz
Absolwent (2003 r.) Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza (jednolite studia magisterskie, kierunek informatyka, dyplom z wyróżnieniem) oraz absolwent (2003 r.) Wydziału Zarządzania PRz (licencjat, kierunek zarządzanie produkcją). W roku 2009 obroniony doktorat (informatyka, specjalność: analiza algorytmów) na Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W latach 2003-2009 asystent w Zakładzie Systemów Rozproszonych PRz, od 2009 r. adiunkt. W latach 2006-2010 opiekun Koła Naukowego Systemów Złożonych, zaś w latach 2009-2012 Pełnomocnik Dziekana WEiI ds. kontaktów ze szkołami ponadgimnazjalnymi i organizator przedsięwzięcia Kariera Inżyniera – programu współpracy Wydziału ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Od roku 2012 Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Elektrotechniki i Informatyki PRz. Od roku 2008 aktywnie zaangażowany w pozyskiwanie i realizację projektów ze środków UE. W latach 2009-2011 kierownik projektu POKL „Zwiększenie liczby absolwentów na kierunkach informatyka i matematyka”, zaś w latach 2011-15 kierownik projektu POKL „Zostań Dobrym Inżynierem” (projekt wyróżniony przez NCBiR). W latach 2018-2019 kierownik wyróżnionego przez NCBiR projektu POWR „Elektronika dla branży automotive”. W latach 2012-2016 ekspert NCBiR w ramach POIG, Działanie 3.1 oraz 3.2 (ocena wniosków i odwołań zgłoszonych w konkursach, ocena projektów zakończonych, łącznie ponad 70 projektów). Członek Rady Nadzorującej Spółki Aero-PRz, członek Podkarpackiej Rady Innowacyjności, członek Rady Sektora IT, ekspert Grantová agentura České republiky (GACR). Od września 2018 r. kierownik Zakładu Systemów Złożonych PRz zaś od października 2019 r. profesor Politechniki Rzeszowskiej.

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

dr hab. Iwona Włoch, prof. PRz

Matematyk, profesor uczelni w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, pracownik Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej. W latach 2012-2019 Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej od 2016 roku kierownik Zakładu Matematyki Dyskretnej WMiFS. W obecnej kadencji od 2020 roku Prorektor ds. kształcenia Politechniki Rzeszowskiej. Jej zainteresowania naukowe dotyczą matematyki dyskretnej w szczególności teorii grafów, kombinatoryki, teorii liczb. Autor lub współautor ponad 80 artykułów naukowych współautor monografii naukowej z zakresu liczb hiperzespolonych i podręcznika z matematyki dyskretnej. Promotor w dwóch przewodach doktorskich i recenzent w dwóch przewodach doktorskich (w tym jeden na Universidad Nacional Autonoma de Mexico). Uczestnik kilkudziesięciu konferencji naukowych w kraju i za granicą. Odznaczona Srebrnym Krzyż Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

dr hab. Czesław Jasiukiewicz

dr hab. Czesław Jasiukiewicz

Dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Wcześniej - kierownik Katedry Fizyki i Inżynierii Medycznej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego: fizyka, informatyka. Do uzyskania habilitacji pracownik Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wrocławskiego, współtwórca kierunku fizyka komputerowa. Nauka - fizyka fononów, fizyka nisko-wymiarowych struktur w półprzewodnikach. Wykonawca w kilku projektach związanych z okulistyką, ortopedią, ortodoncją i kardiologią. Dydaktyka - programowanie, grafika i wizualizacja komputerowa. Hobby: lotnictwo, historia, astronomia, jazz.

dr Małgorzata Wołowiec-Musiał

dr Małgorzata Wołowiec-Musiał

Dr nauk matematycznych, pracownik badawczo-dydaktyczny Zakładu Matematyki Dyskretnej Politechniki Rzeszowskiej,  w latach 2012-2019 pełnomocnik dziekana ds. zapewniania jakości kształcenia, obecnie prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej. Wielokrotnie nagradzana przez Rektora Politechniki Rzeszowskiej za swoje osiągnięcia naukowe i organizacyjne.  W 2018 roku wyróżniona przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Od lat związana ze środowiskiem szachowym na Podkarpaciu. Swoją przygodę z szachami rozpoczynała w szkolnym kółku szachowym w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie oraz w klubie szachowym „Czarni” Rzeszów, związana była również z klubem ”Zelmer” Rzeszów, a obecnie jest zawodniczką klubu MKS „Polonia” Przemyśl. Niegdyś reprezentantka kadry Polski juniorek, mistrzyni Rzeszowa   zarówno w kategorii juniorek jak i seniorek, medalistka Mistrzostw Polski Nauczycieli, finalistka Mistrzostw Polski Juniorek, Akademickich Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Kobiet. Posiada kategorię szachową kandydat na mistrza.

dr Urszula Bednarz

dr Urszula Bednarz

Dr nauk matematycznych, adiunkt w Zakładzie Matematyki Dyskretnej Politechniki Rzeszowskiej. W latach 2016-2019 oraz od 2020 roku prodziekan ds. kształcenia na Wydziale Matematyki i Fizyki Stosowanej. Jej główne zainteresowania naukowe związane są z teorią grafów i kombinatoryką. Jest autorem lub współautorem ponad 20 publikacji naukowych. Brała czynny udział w kilkudziesięciu konferencjach międzynarodowych. Jest promotorem około 40 prac dyplomowych. Odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

dr Sławomir Wolski

dr Sławomir Wolski

Politechnika Rzeszowska im Ignacego Łukasiewicza, Prodziekan ds. Rozwoju Wydziału Matematyki Stosowanej w latach 2016-19 oraz od roku 2020.

Fizyk, adiunkt w Katedrze Fizyki i Inżynierii Medycznej. Zajmuje się badaniami w zakresie fizyki ciała stałego: własności mechanicznych, akustycznych i elektrycznych kryształów. W ostatnich latach zajmuje się dynamiką spinu i modelowaniem komputerowym hetrostruktur półprzewodnikowych w zakresie spintroniki – szybko rozwijającej się gałęzi elektroniki.

W obszarze dydaktyki współtworzył kierunek studiów inżynieria medyczna na Politechnice Rzeszowskiej. Popularyzator nauki – brał udział wielu wykładach otwartych i pokazach z fizyki dla dzieci i młodzieży.

dr hab. Jarosław Górnicki

dr hab. Jarosław Górnicki
Profesor Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, matematyk specjalizujący się w nieliniowej analizie funkcjonalnej (nieliniowa teoria ergodyczna, metryczna teoria punktów stałych). Jest autorem ponad 50 prac naukowych, książki „Okruchy matematyki” (WN PWN, Warszawa 2009) oraz ponad 90 prac popularyzujących matematykę m.in. w miesięczniku Delta (szczegóły https://gornicki.v.prz.edu.pl).
W latach 2008 – 2011 członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a następnie ekspert PKA. Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Matematycznej w Rzeszowie w latach 2009 – 2017. Dyrektor Zarządu Fundacji Rozwoju Ośrodka Akademickiego w Rzeszowie w latach 2013 – 2017. Od 2019 juror konkursu Polskiego Towarzystwa Matematycznego im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką racę popularyzującą matematykę.

dr Artur Grzesik, MBA

dr Artur Grzesik, MBA

Magisterium i doktorat na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studia Masters of Business Administration w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (sygnowane przez Apsley Business School in London).

Dyrektor Centrum Badawczo-Rozwojowego w Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie. Wykładowca Collegium Humanum w Warszawie. Członek Rady Gospodarczej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej.

Były prezes zarządu RARR S.A. oraz dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie.

Wieloletni wykładowca przedmiotów: statystyka matematyczna, statystyka opisowa, analiza statystyczna w badaniach psychologicznych, metodologia badań, metodologia badań psychologicznych oraz logika formalna na uczelniach rzeszowskich (UR, WSIiZ) i warszawskich (Wyższa Szkoła Menedżerska, Collegium Humanum).

Członek Narodowego Forum Doradztwa Kariery w Warszawie.

Motto: Paul Morphy, amerykański szachista powiedział: Nauczcie dzieci grać w szachy, a o ich przyszłość możecie być spokojni. Można to sparafrazować i powiedzieć: Nauczcie się grać w szachy, a o własną przyszłość możecie być spokojni. Idea Kongresu explicite odzwierciedla te słowa. Szachy to inwestycja w umysł.